Moderna språk 6

kurs
Kurskod
MODXXX06
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen moderna språk 6 relaterar till syftet med ämnet moderna språk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen moderna språk 6.

Kommunikationens innehåll

Reception

Produktion och interaktion

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen moderna språk 6.

E
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i relativt snabbt tempo, och i texter, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
C
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i relativt snabbt tempo, och i texter, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
A
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i relativt snabbt tempo, och i texter, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
E
Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
C
Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
A
Eleven väljer och använder med säkerhet strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
E
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
C
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
A
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Eleven formulerar sig även med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar.
E
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
C
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
A
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
E
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
C
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!