Kinesiska 3

kurs
Kurskod
MODZHO03
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kinesiska 3 relaterar till syftet med ämnet moderna språk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kinesiska 3.

Kommunikationens innehåll

Muntlig reception

Muntlig produktion och interaktion

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kinesiska 3.

E
Eleven förstår det mest väsentliga i tydligt talad, enkel kinesiska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
C
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
A
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
E
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande.
C
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
A
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
E
Eleven väljer talad kinesiska av enkel karaktär från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven väljer talad kinesiska av enkel karaktär från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven väljer talad kinesiska av enkel karaktär från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör enstaka enkla förbättringar.
C
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör enkla förbättringar.
A
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör enkla förbättringar.
E
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
C
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
A
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
E
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
C
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
A
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
E
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven någon lässtrategi.
C
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna, väljer eleven och använder i viss utsträckning lässtrategier.
A
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer eleven och använder i viss utsträckning lässtrategier.
E
Eleven väljer texter av enkel karaktär från olika medier och använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven väljer texter av enkel karaktär från olika medier och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven väljer texter av enkel karaktär från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör enstaka enkla förbättringar.
C
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör enstaka enkla förbättringar.
A
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör enkla förbättringar.
E
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med enstaka ord och fraser.
C
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
A
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
E
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
C
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
A
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!