Kinesiska 7

kurs
Kurskod
MODZHO07
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kinesiska 7 relaterar till syftet med ämnet moderna språk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kinesiska 7.

Kommunikationens innehåll

Muntlig reception

Muntlig produktion och interaktion

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kinesiska 7.

E
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talad kinesiska i måttligt tempo och i olika sammanhang.
Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talad kinesiska i måttligt tempo och i olika sammanhang.
Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talad kinesiska i måttligt tempo och i olika sammanhang.
Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
C
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
A
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
E
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt.
Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
C
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven relativt tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
A
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
E
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
C
Eleven kommenterar översiktligt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
A
Eleven kommenterar utvecklat, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!