Kinesiska 7

kurs
Kurskod
MODZHO07
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kinesiska 7 relaterar till syftet med ämnet moderna språk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kinesiska 7.

Kommunikationens innehåll

Muntlig reception

Muntlig produktion och interaktion

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kinesiska 7.

E
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad kinesiska i måttligt tempo.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
C
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad kinesiska i måttligt tempo.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
A
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talad kinesiska i måttligt tempo.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
E
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande.
C
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
A
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
E
Eleven väljer talad kinesiska från olika medier och använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven väljer talad kinesiska från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven väljer talad kinesiska från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör enkla förbättringar.
C
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör välgrundade förbättringar.
A
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör välgrundade förbättringar.
E
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
C
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
A
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
E
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
C
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
A
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
E
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven någon lässtrategi.
C
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna, väljer och använder eleven i viss utsträckning lässtrategier.
A
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna, väljer och använder eleven i viss utsträckning lässtrategier.
E
Eleven väljer texter från olika medier och använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven väljer texter från olika medier och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven väljer texter från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör enkla förbättringar.
C
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven egna framställningar och gör enkla förbättringar.
A
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven egna framställningar och gör välgrundade förbättringar.
E
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven begripligt och enkelt.
Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
C
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
A
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
E
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
C
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och inom områden där kinesiska används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
A
Eleven kommenterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!