Mobila maskiner - system- och diagnosteknik 1

kurs
Kurskod
MOLMOB01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen mobila maskiner - system- och diagnosteknik 1 relaterar till syftet med ämnet mobila maskiner - reparations- och systemteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen mobila maskiner - system- och diagnosteknik 1.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen mobila maskiner - system- och diagnosteknik 1.

E
Eleven beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika mobila maskiners olika elektroniska nätverkssystem samt hur de kommunicerar med varandra.
Eleven beskriver även översiktligt olika förarassistans- och säkerhetssystem samt olika elektroniska växlingssystem och deras styrsystem.
C
Eleven beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika mobila maskiners olika elektroniska nätverkssystem samt hur de kommunicerar med varandra.
Eleven beskriver även utförligt olika förarassistans- och säkerhetssystem samt olika elektroniska växlingssystem och deras styrsystem.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av olika mobila maskiners olika elektroniska nätverkssystem samt hur de kommunicerar med varandra.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika förarassistans- och säkerhetssystem samt olika elektroniska växlingssystem och deras styrsystem.
E
Eleven utför, i samråd med handledare, i bekanta situationer funktionskontroll, felsökning och diagnos av olika el- och elektroniska system samt deras komponenter.
Eleven utför även, i samråd med handledare, i bekanta situationer funktionskontroll, felsökning och diagnos på olika motorstyrsystem.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta situationer funktionskontroll, felsökning och diagnos av olika el- och elektroniska system samt deras komponenter.
Eleven utför även, efter samråd med handledare, i bekanta situationer funktionskontroll, felsökning och diagnos på olika motorstyrsystem.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer funktionskontroll, felsökning och diagnos av olika el- och elektroniska system samt deras komponenter.
Eleven utför även, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer funktionskontroll, felsökning och diagnos på olika motorstyrsystem.
E
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag mät- och diagnosutrustning, specialverktyg, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
C
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med gott handlag mät- och diagnosutrustning, specialverktyg, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
A
I arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag mät- och diagnosutrustning, specialverktyg, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven med säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
E
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."