Arrangering och komposition 1

kurs
Kurskod
MUIARA01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen arrangering och komposition 1 relaterar till syftet med ämnet musikteori, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen arrangering och komposition 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen arrangering och komposition 1.

E
Eleven redogör översiktligt för någon typisk ensemble och musikformer från några olika musikaliska epoker och stilar.
Eleven ger enkla exempel på melodik, harmonik, periodicitet och rytm i någon vald musikform.
Eleven noterar och läser med viss säkerhet musik.
C
Eleven redogör utförligt för några typiska ensembler och musikformer från några olika musikaliska epoker och stilar.
Eleven ger enkla exempel på melodik, harmonik, periodicitet och rytm i några valda musikformer.
Eleven noterar enligt praxis och läser med viss säkerhet musik samt diskuterar utförligt olika notationssätt och ger exempel på deras användningsområden.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera typiska ensembler och musikformer från flera olika musikaliska epoker och stilar.
Eleven ger enkla exempel på melodik, harmonik, periodicitet och rytm i flera valda musikformer.
Eleven noterar enligt praxis med god läsbarhet och läser med säkerhet musik samt diskuterar utförligt och nyanserat olika notationssätt och ger exempel på deras användningsområden.
E
Eleven skapar musik i några olika traditionella instrumentala eller vokala former, med viss konstnärlig kvalitet.
Eleven gör egna arrangemang och kompositioner för några olika vanliga ensembler.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande.
C
Eleven skapar musik i några olika traditionella instrumentala eller vokala former, med ett personligt uttryck, viss kreativitet och viss konstnärlig kvalitet.
Eleven gör egna arrangemang och kompositioner för flera olika vanliga ensembler.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande.
A
Eleven skapar musik i några olika, både traditionella och ovanliga, instrumentala eller vokala former, med ett personligt uttryck, kreativitet och god konstnärlig kvalitet.
Eleven gör egna arrangemang och kompositioner för flera olika vanliga ensembler och instrumentkombinationer med ett musikaliskt uttryck som är anpassat till instrumentens eller rösternas karaktär.
I arbetet använder eleven med säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande.
E
Eleven diskuterar översiktligt konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med enkla omdömen sitt eget arbete.
I diskussionen och värderingen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
C
Eleven diskuterar utförligt konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med nyanserade omdömen sitt eget arbete.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen hur det inre hörandet har omsatts till klingande musikaliskt material i det egna arbetet.
I diskussionen och värderingen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med nyanserade omdömen sitt eget arbete och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen hur det inre hörandet har omsatts till klingande musikaliskt material i det egna arbetet samt ger förslag på hur detta kan förbättras.
I diskussionen och värderingen använder eleven med säkerhet musikteoretiska begrepp.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!