Arrangering och komposition 2

kurs
Kurskod
MUIARA02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen arrangering och komposition 2 relaterar till syftet med ämnet musikteori, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen arrangering och komposition 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen arrangering och komposition 2.

E
Eleven redogör översiktligt för typiska ensembler och musikformer från någon tidsperiod, genre eller kultur.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika formtyper.
Eleven redogör översiktligt för kompositionsprincipen för vald typ av musikalisk sats.
C
Eleven redogör utförligt för typiska ensembler och musikformer från några valda tidsperioder, genrer eller kulturer.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika formtyper.
Eleven redogör utförligt för kompositionsprincipen för vald typ av musikalisk sats.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för typiska ensembler och musikformer från flera valda tidsperioder, genrer eller kulturer.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika formtyper.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kompositionsprincipen för vald typ av musikalisk sats.
E
Eleven arrangerar och komponerar med viss konstnärlig kvalitet någon enkel vokalmusik med viss anpassning till den valda genrens konventioner och med viss säkerhet i textbehandlingen.
Eleven arrangerar och komponerar med viss konstnärlig kvalitet enkel instrumentalmusik med viss anpassning till den valda genrens konventioner.
Dessutom gör eleven enkel instrumentering för någon mindre ensembleform och visar viss konstnärlig kreativitet i bearbetningen av musikaliskt material.
C
Eleven arrangerar och komponerar med viss konstnärlig kvalitet och ett personligt uttryck, flerstämmig vokalmusik med god anpassning till den valda genrens konventioner och med viss säkerhet i textbehandlingen.
Eleven arrangerar och komponerar med viss konstnärlig kvalitet flerstämmig instrumentalmusik med god anpassning till den valda genrens konventioner.
Dessutom instrumenterar eleven för några större ensembleformer och visar konstnärlig kreativitet i experimenterandet med och bearbetningen av musikaliskt material.
A
Eleven arrangerar och komponerar med kreativitet, konstnärlig kvalitet och ett personligt, musikaliskt uttryck, flerstämmig vokalmusik med god anpassning till den valda genrens konventioner och med säkerhet i texthandlingen.
Eleven arrangerar och komponerar med kreativitet, konstnärlig kvalitet och ett personligt uttryck, flerstämmig instrumentalmusik med god anpassning till den valda genrens konventioner och till instrumentens karaktär.
Dessutom instrumenterar eleven för några större ensembleformer och visar konstnärlig kreativitet i experimenterandet med och bearbetningen av musikaliskt material.
E
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande.
C
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande.
A
I arbetet använder eleven med säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande.
E
Eleven diskuterar översiktligt konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med enkla omdömen sitt eget arbete.
I diskussionen och värderingen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
C
Eleven diskuterar utförligt konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med nyanserade omdömen sitt eget arbete.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen hur det inre hörandet har omsatts till klingande musikaliskt material i det egna arbetet.
I diskussionen och värderingen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med nyanserade omdömen sitt eget arbete och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen hur det inre hörandet har omsatts till klingande musikaliskt material i det egna arbetet samt ger förslag på hur detta kan förbättras.
I diskussionen och värderingen använder eleven med säkerhet musikteoretiska begrepp.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!