Bruksspel och ackompanjemang

kurs
Ämne
Kurskod
MUSBRU0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen bruksspel och ackompanjemang relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen bruksspel och ackompanjemang.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen bruksspel och ackompanjemang.

E
Eleven ackompanjerar på ett tillfredsställande sätt efter noter och på gehör med ett enkelt spel i någon vanlig kompositionsstil och efter enkel ackordanalys med mestadels treklanger i grundläge.
Eleven har viss följsamhet i sitt spel.
Eleven reducerar och transponerar med ett tillfredsställande resultat en enkel notbild eller ackordföljd, i tonarter utan eller med få fasta förtecken.
C
Eleven ackompanjerar på ett tillfredsställande sätt efter noter och på gehör med ett varierat spel i några vanliga kompositionsstilar och efter ackordanalys med vanliga färgningar, med både tre- och fyrklanger och med variation i ackordläggningar.
Eleven har tillfredsställande följsamhet i sitt spel.
Eleven reducerar och transponerar med gott resultat en enkel notbild och ackordföljd, i de vanligaste tonarterna.
A
Eleven ackompanjerar på ett tillfredsställande sätt efter noter och på gehör med ett varierat spel i flera vanliga kompositionsstilar och efter ackordanalys med utvecklad harmonik och väljer mellan olika alternativa ackordläggningar.
Eleven har god följsamhet i sitt spel.
Eleven reducerar och transponerar med gott resultat en notbild och ackordföljd med komplexa ackord, i de vanligaste tonarterna.
E
Eleven utför ett enkelt ackompanjemang på ett tillfredsställande sätt på gehör, till egen eller andras sång eller spel i någon vanlig genre.
Eleven använder på ett tillfredsställande sätt grundläggande drag i några vanliga musikstilar och improviserar enkelt och kort intro, mellanspel och avslutning i några valda genrer.
C
Eleven utför ett nyanserat ackompanjemang på ett tillfredsställande sätt på gehör, till egen eller andras sång eller spel i några vanliga genrer.
Eleven använder på ett tillfredsställande sätt grundläggande drag i flera vanliga musikstilar och improviserar intro, vers, mellanspel och avslutning i flera valda genrer.
A
Eleven utför ett nyanserat ackompanjemang på ett tillfredsställande sätt på gehör, till såväl egen som andras sång eller spel i flera vanliga genrer.
Eleven använder på ett tillfredsställande sätt grundläggande drag i flera vanliga musikstilar och improviserar intro, vers, mellanspel och avslutning i flera valda genrer och någon given genre.
E
Eleven prövar strategier för egen instudering, eller för instudering tillsammans med andra, vilket leder till tillfredsställande musikaliskt resultat.
C
Eleven föreslår och prövar alternativa strategier för egen instudering, eller för instudering tillsammans med andra, vilket leder till tillfredsställande musikaliskt resultat.
A
Eleven föreslår och prövar alternativa strategier för egen instudering, eller för instudering tillsammans med andra, vilket leder till ett gott musikaliskt resultat.
E
Eleven redogör översiktligt för framträdande egenskaper hos instrumentet och dess musikaliska användningsområden.
C
Eleven redogör utförligt för framträdande egenskaper hos instrumentet och dess musikaliska användningsområden.
A
Eleven redogör utförligt för framträdande egenskaper hos instrumentet och dess musikaliska användningsområden.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet i musikframförande och kommunikation med publik.
Eleven medverkar på ett tillfredsställande sätt vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför lärare.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet i musikframförande och kommunikation med publik.
Eleven medverkar på ett tillfredsställande sätt vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför lärare och andra elever.
A
Eleven samarbetar med säkerhet i musikframförande och kommunikation med publik.
Eleven medverkar på ett tillfredsställande sätt vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför lärare och andra elever samt i öppna, offentliga sammanhang.
E
Eleven musicerar på ett sätt som inte riskerar att orsaka belastnings- eller hörselskada.
C
Eleven musicerar på ett sätt som inte riskerar att orsaka belastnings- eller hörselskada.
A
Eleven musicerar på ett sätt som inte riskerar att orsaka belastnings- eller hörselskada.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!