Ensembleledning och dirigering

kurs
Ämne
Kurskod
MUSENE0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen ensembleledning och dirigering relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen ensembleledning och dirigering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen ensembleledning och dirigering.

E
Eleven leder med viss säkerhet körens eller ensemblens musicerande i styrda situationer i samråd med handledare.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
Eleven är bunden till partituret.
C
Eleven leder med viss säkerhet körens eller ensemblens musicerande i styrda situationer efter samråd med handledare.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav.
Eleven är delvis obunden till partituret och uppvisar ett visst personligt uttryck i framförandet.
A
Eleven leder med säkerhet körens eller ensemblens musicerande efter samråd med handledare.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav.
Eleven är obunden till partituret och uppvisar ett personligt uttryck och en spontanitet i framförandet.
E
Eleven redogör översiktligt för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer.
Eleven redogör översiktligt för olika ensembletyper och deras instrument samt för konventioner för musikalisk ledning.
C
Eleven redogör utförligt för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer.
Eleven redogör utförligt för olika ensembletyper och deras instrument samt för konventioner för musikalisk ledning.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika ensembletyper och deras instrument samt för konventioner för musikalisk ledning.
E
Eleven tar ansvar för eget förberedelsearbete, och resultatet av instudering och tolkning av partitur är tillfredsställande.
C
Eleven tar ansvar och diskuterar relevanta metoder för eget förberedelsearbete, och resultatet av instudering och tolkning av partitur är tillfredsställande.
A
Eleven tar ansvar och diskuterar relevanta metoder för eget förberedelsearbete, och resultatet av instudering och tolkning av partitur är gott.
E
Eleven uppvisar en statisk gestik och begränsad slagteknik i några taktartsfigurer.
Elevens förmedlar med viss säkerhet musikalisk intention i förebildning, gestik och instruktion samt använder någon repetitionsmetod i samråd med handledare.
C
Eleven uppvisar en dynamisk gestik och tillfredsställande slagteknik i några taktartsfigurer.
Elevens förmedlar med viss säkerhet musikalisk intention i förebildning, gestik och instruktion samt använder några repetitionsmetoder efter samråd med handledare.
A
Eleven uppvisar en dynamisk och plastisk gestik samt god slagteknik i flera taktartsfigurer.
Elevens förmedlar med säkerhet musikalisk intention i förebildning, gestik och instruktion samt använder flera repetitionsmetoder efter samråd med handledare.
E
Eleven beskriver översiktligt egenskaper hos några instrument och deras användningsområden, redogör översiktligt för grundläggande röstfysiologi och använder någon relevant metod för uppsjungning av kör och uppvärmning av ensemble.
C
Eleven beskriver utförligt egenskaper hos några instrument och deras användningsområden, redogör översiktligt för grundläggande röstfysiologi och använder flera relevanta metoder för uppsjungning av kör och uppvärmning av ensemble.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat egenskaper hos flera elektriska och akustiska instrument och deras användningsområden, redogör översiktligt för grundläggande röstfysiologi och använder flera relevanta metoder för uppsjungning av kör och uppvärmning av ensemble.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet i musikalisk gestaltning och leder med viss säkerhet ett musikframförande.
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med viss säkerhet till publiken och uppvisar viss ledighet i sin kommunikation med gruppen och publiken.
Eleven presenterar program med viss säkerhet.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet i musikalisk gestaltning och leder med viss säkerhet musikframförande.
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med viss säkerhet till publiken och uppvisar viss ledighet i sin kommunikation med gruppen och publiken.
Eleven presenterar program med viss säkerhet.
A
Eleven samarbetar med säkerhet i musikalisk gestaltning och leder med säkerhet musikframförande.
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med säkerhet till publiken och uppvisar ledighet i sin kommunikation med gruppen och publiken.
Eleven presenterar program med säkerhet.
E
Eleven utvärderar med enkla omdömen repetitionsarbete och konsert samt värderar med enkla omdömen det konstnärliga resultatet.
C
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen repetitionsarbete och konsert samt värderar med nyanserade omdömen det konstnärliga resultatet.
A
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen repetitionsarbete och konsert samt värderar med nyanserade omdömen det konstnärliga resultatet samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!