Ensemble med körsång

kurs
Ämne
Kurskod
MUSENS0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen ensemble med körsång relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen ensemble med körsång.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen ensemble med körsång.

E
Eleven musicerar med viss säkerhet i ensemble och kör, efter enkla och kända notbilder och i enkel och styrd gehörsbaserad musik.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
Eleven tar ansvar för instuderingen, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
C
Eleven musicerar nyanserat och med viss säkerhet i ensemble och kör, efter notbilder och i styrd gehörsbaserad musik.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
Eleven tar ansvar för instuderingen, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
A
Eleven musicerar nyanserat och med säkerhet i ensemble och kör, efter komplexa notbilder och i styrd och fri gehörsbaserad musik.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav.
Eleven tar ansvar för instuderingen, och det musikaliska resultatet är gott.
Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven deltar i och redogör översiktligt för någon metod för röstvård.
C
Eleven deltar i och redogör utförligt för någon metod för röstvård.
A
Eleven deltar i och redogör utförligt och nyanserat för några metoder för röstvård.
Dessutom tar eleven initiativ till röstvård som utvecklar rösten.
E
Eleven gör en enkel bearbetning av enkelt musikaliskt material för den egna gruppen.
Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
Eleven värderar med enkla omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
C
Eleven gör en bearbetning av musikaliskt material för den egna gruppen.
Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
A
Eleven gör en avancerad bearbetning av komplext musikaliskt material för den egna gruppen.
Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken samt ger förslag på hur detta kan förbättras.
E
Eleven använder med viss säkerhet enkel musikteknisk utrustning för det egna musicerandet.
C
Eleven använder med viss säkerhet enkel musikteknisk utrustning för det egna musicerandet samt ger välgrundade förslag på hur gruppen bättre kan utnyttja musikteknisk utrustning.
A
Eleven använder med säkerhet enkel musikteknisk utrustning för det egna musicerandet samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur gruppen bättre kan utnyttja musikteknisk utrustning även i olika konsertsituationer.
E
Eleven redogör översiktligt för några arbetsmiljöfrågor som rör ensemblemusicerande och körsång.
C
Eleven redogör utförligt för några arbetsmiljöfrågor som rör ensemblemusicerande och körsång.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några arbetsmiljöfrågor som rör ensemblemusicerande och körsång samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!