Ensemble 1

kurs
Ämne
Kurskod
MUSENS01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen ensemble 1 relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen ensemble 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen ensemble 1.

E
Eleven musicerar med viss säkerhet efter enkla notbilder och på gehör.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
Eleven redogör översiktligt för något exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen.
C
Eleven musicerar med viss säkerhet efter enkla notbilder och på gehör.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
Eleven redogör utförligt för några exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen.
A
Eleven musicerar med säkerhet efter enkla notbilder och på gehör.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen.
E
Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
C
Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
A
Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras och upptäcker, analyserar och föreslår lösningar på olika instuderingsproblem.
E
Eleven redogör för någon grundläggande egenskap hos sitt instrument.
C
Eleven redogör för några grundläggande egenskap hos sin instrumentgrupp.
A
Eleven redogör för karaktär och flera grundläggande egenskaper hos instrumentgruppen och övriga instrument i ensemblen.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
Eleven värderar med enkla omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
A
Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken samt ger förslag på hur detta kan förbättras.
E
Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende hörselvård, ergonomi och elsäkerhet, och tar hänsyn till detta i musicerandet.
C
Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende hörselvård, ergonomi och elsäkerhet, och tar hänsyn till detta i musicerandet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende hörselvård, ergonomi och elsäkerhet, och tar hänsyn till detta i musicerandet.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!