Ensemble 2

kurs
Ämne
Kurskod
MUSENS02S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen ensemble 2 relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen ensemble 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen ensemble 2.

E
Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i ensemble, efter komplexa och varierade former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med viss säkerhet den valda genrens, alternativt valda genrers, krav på rytm, melodi, harmonik och form.
Eleven redogör översiktligt för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer.
Eleven gör styrda, korta improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda genrernas stilar.
C
Eleven musicerar med viss teknisk skicklighet på ett nyanserat sätt i ensemble, efter komplexa och varierade former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med säkerhet den valda genrens, alternativt valda genrers, krav på rytm, melodi, harmonik och form.
Eleven redogör utförligt för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer.
Eleven gör styrda, längre improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda genrernas stilar.
A
Eleven musicerar med teknisk skicklighet på ett nyanserat sätt i ensemble, efter komplexa och varierade former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med säkerhet den valda genrens, alternativt valda genrers, krav på rytm, melodi, harmonik och form.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer.
Eleven gör fria, längre improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda genrernas stilar.
E
Eleven diskuterar översiktligt relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material.
Eleven förbereder och leder instudering av en enkel repertoar i styrda situationer.
Eleven redogör översiktligt för gruppens övriga stämmaterial.
C
Eleven diskuterar utförligt och föreslår relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material.
Eleven förbereder och leder instudering av komplex repertoar i styrda situationer.
Eleven redogör utförligt för gruppens övriga stämmaterial.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat och föreslår relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material.
Eleven förbereder och leder instudering av komplex repertoar i styrda situationer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för gruppens övriga stämmaterial.
E
Eleven värderar det musikaliska resultatet med enkla omdömen och diskuterar översiktligt åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet.
Eleven diskuterar översiktligt och föreslår något tolkningsalternativ.
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med viss säkerhet till publiken.
C
Eleven värderar det musikaliska resultatet med nyanserade omdömen och diskuterar utförligt åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet och kommer med förslag på åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet.
Eleven diskuterar utförligt och föreslår några tolkningsalternativ.
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med säkerhet till publiken.
Eleven uppvisar ledighet i sin kommunikation med publiken.
A
Eleven värderar det musikaliska resultatet med nyanserade omdömen och ger förslag på hur arbetet kan förbättras samt diskuterar utförligt och nyanserat åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet och kommer med välgrundade och motiverade förslag på åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat samt föreslår flera tolkningsalternativ.
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med säkerhet till publiken.
Eleven uppvisar ledighet och personligt uttryck i sin kommunikation med publiken.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!