Instrument eller sång 1

kurs
Ämne
Kurskod
MUSINS01S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen instrument eller sång 1 relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen instrument eller sång 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen instrument eller sång 1.

E
Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet.
Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.
Eleven diskuterar och redogör översiktligt för grundläggande stildrag i någon musikstil, med enkla resonemang.
C
Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet.
Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.
Eleven diskuterar och redogör utförligt för grundläggande stildrag i några musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade resonemang.
A
Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med säkerhet.
Eleven uppfattar med säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med gott resultat.
Eleven diskuterar och redogör utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang.
E
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck.
C
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck.
A
Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett personligt uttryck.
E
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
Eleven redogör översiktligt för grundläggande delar av instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för grundläggande röstfysiologi och röstvård.
C
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
Eleven redogör utförligt för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
A
Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, upptäcker och analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med egna övningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
E
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare.
C
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare och andra elever.
A
Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i öppna, offentliga sammanhang.
E
Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel.
Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.
C
Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel.
Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel.
Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!