Instrument eller sång 2

kurs
Ämne
Kurskod
MUSINS02S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen instrument eller sång 2 relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen instrument eller sång 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen instrument eller sång 2.

E
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av mindre omfattning med tillfredsställande resultat.
I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang.
Dessutom gör eleven enkla musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis.
Eleven uppvisar en något utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den delvis till olika musikaliska uttryck.
C
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av en viss omfattning med tillfredsställande resultat.
I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang.
Dessutom gör eleven välgrundade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis.
Eleven uppvisar en utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den till olika musikaliska uttryck.
A
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av större omfattning med tillfredsställande resultat.
I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett gott konstnärligt och personligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis.
Eleven uppvisar en väl utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den väl till olika musikaliska uttryck.
E
Eleven spelar eller sjunger en begränsad grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat.
Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
C
Eleven spelar eller sjunger en grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat.
Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker spel- eller sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
A
Eleven spelar eller sjunger en omfattande grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat.
Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker och analyserar spel- eller sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet samt arbetar efter lärarens instruktioner och egna väl fungerande övningar i sitt eget övande.
E
Eleven redogör översiktligt för instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
C
Eleven redogör utförligt för instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
E
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med viss lyhördhet.
C
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med viss lyhördhet.
A
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med lyhördhet.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!