Instrument eller sång 3

kurs
Ämne
Kurskod
MUSINS03S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen instrument eller sång 3 relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen instrument eller sång 3.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen instrument eller sång 3.

E
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett visst personligt uttryck.
Eleven prövar olika musikaliska uttryck, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem.
I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med viss säkerhet.
C
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett personligt uttryck.
Eleven prövar olika musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem.
I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med säkerhet.
A
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar med gott resultat och visar i sitt musicerande ett personligt, konstnärligt uttryck.
Eleven prövar olika musikaliska uttryck med gott resultat, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem och till olikartade musikaliska situationer.
I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med säkerhet.
E
Eleven redogör översiktligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt resonerar översiktligt om interpretation.
Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet en varierad repertoar avseende stil samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå.
C
Eleven redogör utförligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt resonerar utförligt och gör välgrundade ställningstaganden om interpretation.
Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet en varierad repertoar avseende stil samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppförandepraxis och musikalisk form samt resonerar utförligt och nyanserat och gör välgrundade ställningstaganden om interpretation.
Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet en varierad och omfattande repertoar avseende stil samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå.
E
Med tillfredsställande musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
C
Med gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
A
Med mycket gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar speltekniska områden, utarbetar egna strategier och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
E
Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med tillfredsställande resultat och anpassar sitt uttryck efter situation och publik.
C
Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med tillfredsställande resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, situation och publik.
A
Eleven planerar och genomför några konsertframträdanden med tillfredsställande resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, situation och publik.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!