Körsång 2

kurs
Ämne
Kurskod
MUSKÖS02S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen körsång 2 relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen körsång 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen körsång 2.

E
Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i kör och följer med viss säkerhet genrers krav på rytm, melodi, harmonik och form, innantill efter komplexa och varierade former av notbilder och till viss del utantill.
Eleven håller sin stämma i bekanta musikaliska situationer.
I sitt musicerande bidrar eleven med tillfredsställande resultat till körens musikaliska och sceniska gestaltning.
I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet klangideal, stildrag och uppförandepraxis i aktuell repertoar och redogör översiktligt för dem.
C
Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i kör och följer med viss säkerhet genrers krav på rytm, melodi, harmonik och form, innantill efter komplexa och varierade former av notbilder och utantill.
Eleven håller sin stämma i obekanta musikaliska situationer.
I sitt musicerande bidrar eleven med tillfredsställande resultat till körens musikaliska och sceniska gestaltning.
I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet klangideal, stildrag och uppförandepraxis i aktuell repertoar och redogör utförligt för dem.
A
Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i kör och följer med säkerhet genrers krav på rytm, melodi, harmonik och form, innantill efter komplexa och varierade former av notbilder och utantill.
Eleven håller sin stämma i obekanta och komplexa musikaliska situationer.
I sitt musicerande bidrar eleven med gott resultat till körens musikaliska och sceniska gestaltning.
I sitt musicerande följer eleven med säkerhet klangideal, stildrag och uppförandepraxis i aktuell repertoar och redogör utförligt och nyanserat för dem.
E
Eleven diskuterar översiktligt relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material.
Eleven redogör översiktligt för körens övriga stämmaterial.
Eleven gör enkla analyser av repetitionsarbetet och presenterar enkla förslag på hur det kan förbättras.
Eleven gör en enkel textanalys av ett givet körstycke och diskuterar översiktligt hur det kan påverka styckets interpretation.
Eleven förbereder och leder i samråd med handledare instudering av enkel repertoar i sin egen körstämma.
C
Eleven diskuterar utförligt relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material.
Eleven redogör utförligt för körens övriga stämmaterial.
Eleven gör välgrundade analyser av repetitionsarbetet och presenterar välgrundade förslag på hur det kan förbättras.
Eleven gör en välgrundad textanalys av ett givet körstycke och diskuterar utförligt hur det kan påverka styckets interpretation.
Eleven förbereder och leder efter samråd med handledare instudering av enkel repertoar i sin egen körstämma.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för körens övriga stämmaterial.
Eleven gör välgrundade och nyanserade analyser av repetitionsarbetet och presenterar välgrundade förslag på hur det kan förbättras.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad textanalys av ett givet körstycke och diskuterar utförligt och nyanserat hur det kan påverka styckets interpretation.
Eleven förbereder och leder efter samråd med handledare instudering av enkel repertoar i sin egen körstämma.
E
Eleven redogör översiktligt för grundläggande röstfysiologi.
Eleven redogör översiktligt för röstvård för sin egen röst och använder med tillfredsställande resultat någon relevant metod för uppsjungning av sin körstämma.
C
Eleven redogör utförligt för grundläggande röstfysiologi.
Eleven redogör utförligt för röstvård för sin egen röst och använder med tillfredsställande resultat några relevanta metoder för uppsjungning av sin körstämma.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande röstfysiologi.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för röstvård för sin egen röst och använder med gott resultat flera relevanta metoder för uppsjungning av sin körstämma och kören.
E
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med viss säkerhet till medsångare och publik i musikalisk gestaltning.
Eleven presenterar program med viss säkerhet.
C
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med säkerhet till medsångare och publik i musikalisk gestaltning.
Eleven presenterar program med viss säkerhet.
A
Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med säkerhet till medsångare och publik i musikalisk gestaltning.
Eleven presenterar program med säkerhet.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!