Musikimprovisation

kurs
Ämne
Kurskod
MUSMUI0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen musikimprovisation relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen musikimprovisation.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen musikimprovisation.

E
Eleven återger på gehör enkla melodiska, harmoniska eller rytmiska element, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Eleven gestaltar med viss säkerhet ett musikaliskt material, frångår det på förhand givna samt varierar melodik och rytmik inom någon på förhand given harmonisk och rytmisk struktur med tillfredsställande resultat.
C
Eleven återger på gehör melodiska, harmoniska eller rytmiska element, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Eleven gestaltar med viss säkerhet ett musikaliskt material, frångår det på förhand givna samt varierar melodik och rytmik inom några på förhand givna harmoniska och rytmiska strukturer med tillfredsställande resultat.
Dessutom improviserar eleven fritt med tillfredsställande resultat.
A
Eleven återger på gehör komplexa melodiska, harmoniska eller rytmiska element, och det musikaliska resultatet är gott.
Eleven gestaltar med säkerhet och utvecklar ett musikaliskt material, frångår det på förhand givna samt varierar melodik, rytmik och harmoni inom flera på förhand givna och spontana harmoniska och rytmiska strukturer med gott resultat.
Dessutom improviserar eleven fritt med gott resultat.
E
Eleven tar ansvar för sin del av musicerandet i grupp med tillfredsställande resultat.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och anpassar med viss säkerhet sitt musicerande till någon på förhand given musikalisk situation.
Eleven redogör översiktligt för några musikteoretiska begrepp, och följer i sitt musicerande med viss säkerhet stilar inom improvisation.
C
Eleven tar ansvar för sin del av musicerandet i grupp med gott resultat.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och anpassar med viss säkerhet sitt musicerande till flera på förhand givna musikaliska situationer.
Eleven redogör utförligt för några musikteoretiska begrepp, och följer i sitt musicerande med viss säkerhet stilar inom improvisation.
A
Eleven tar ansvar för sin del av musicerandet i grupp med gott resultat.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott konstnärligt och nyanserat uttryck och anpassar med viss säkerhet sitt musicerande till flera på förhand givna och fria musikaliska situationer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera musikteoretiska begrepp, och följer i sitt musicerande med säkerhet stilar inom improvisation.
E
I sitt musicerande lyssnar eleven till de övriga i gruppen och anpassar sina insatser till impulser från dem, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
C
I sitt musicerande lyssnar eleven till de övriga i gruppen och anpassar sina insatser till impulser från dem, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Dessutom ger eleven impulser som påverkar det musikaliska förloppet.
A
I sitt musicerande lyssnar eleven till de övriga i gruppen och anpassar sina insatser till impulser från dem, och det musikaliska resultatet är gott.
Dessutom ger eleven impulser som påverkar det musikaliska förloppet, styr och leder det musikaliska förloppet.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!