Musik

kurs
Ämne
Kurskod
MUSMUS0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen musik relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen musik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen musik.

E
Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör.
I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.
Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är tillfredsställande.
Eleven redogör översiktligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
C
Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör.
I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett konstnärligt uttryck.
Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är tillfredsställande.
Eleven redogör utförligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
A
Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör.
I sitt musicerande följer eleven med säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett gott konstnärligt uttryck.
Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är gott.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
E
Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, i grupp och kan framföra dem inom gruppen.
Dessutom ger eleven enkla förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven redogör översiktligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
C
Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, både i grupp och självständigt och kan framföra dem inom gruppen.
Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven redogör utförligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
A
Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, både i grupp och självständigt och kan framföra dem inom gruppen.
Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
E
Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
C
Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
A
Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
E
Eleven redogör översiktligt för programvara för musikbearbetning och kan i samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning.
Eleven redogör översiktligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande.
C
Eleven redogör utförligt för programvara för musikbearbetning och kan efter samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning.
Eleven redogör utförligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för programvara för musikbearbetning och kan efter samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning.
Eleven redogör utförligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!