Musikproduktion 1

kurs
Ämne
Kurskod
MUSMUS01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen musikproduktion 1 relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen musikproduktion 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen musikproduktion 1.

E
Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat.
Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos något medium som vanligen används för att sprida musik.
Eleven kopplar ihop och styr en given enkel ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign i samråd med handledare.
Eleven beskriver översiktligt någon inspelningsteknik, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar enkla slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.
C
Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat.
Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos några medier som vanligen används för att sprida musik.
Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare.
Eleven beskriver uförligt några inspelningstekniker, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar välgrundade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.
A
Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat.
Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos flera medium som vanligen används för att sprida musik.
Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera inspelningstekniker, väljer och hanterar inspelningsutrustning i fria situationer och drar välgrundade och nyansanserade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.
Dessutom förutser eleven svårigheter och anpassar sig för att utveckla resultatet.
E
Eleven redogör översiktligt för och använder något grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör översiktligt för rumsakustiska förutsättningar i någon känd musikmiljö.
C
Eleven redogör utförligt för och använder några grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt för rumsakustiska förutsättningar i några kända musikmiljöer.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och använder flera grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt och nyanserat för rumsakustiska förutsättningar i flera kända musikmiljöer.
E
Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande.
Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.
Eleven redogör översiktligt för upphovsrätt för konstnärliga verk och beskriver översiktligt någon viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
C
Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande.
Dessutom tar eleven något initiativ som utvecklar resultatet.
Eleven uppvisar ett konstnärligt uttryck.
Eleven redogör utförligt för upphovsrätt för konstnärliga verk och identifierar och beskriver utförligt några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
A
Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra och resultatet är tillfredsställande.
Dessutom tar eleven några initiativ som utvecklar resultatet.
Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för upphovsrätt för konstnärliga verk och identifierar och beskriver utförligt och nyanserat några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion samt ger förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid musikproduktion.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!