Musikproduktion 2

kurs
Ämne
Kurskod
MUSMUS02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen musikproduktion 2 relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen musikproduktion 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen musikproduktion 2.

E
Eleven beskriver översiktligt konstruktion och egenskaper hos några vanliga instrument och ger något exempel på hur rösten fungerar.
C
Eleven beskriver översiktligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger några exempel på hur rösten fungerar och hanteras i musikproduktion.
A
Eleven beskriver utförligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger flera exempel på hur rösten fungerar och hur olika rösttyper skiljer sig åt och hanteras i musikproduktion.
E
Eleven hanterar och bearbetar med tillfredsställande resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar teknik för detta.
Eleven gör enkla bearbetningar av midisignaler.
C
Eleven hanterar och bearbetar med gott resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar teknik för detta.
Eleven gör bearbetningar av midisignaler.
A
Eleven hanterar och bearbetar med gott resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar kvalificerad teknik för detta.
Eleven gör avancerade bearbetningar av midisignaler.
E
Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
I samråd med handledare och med visst handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen.
Resultatet är tillfredsställande.
Dessutom redogör eleven översiktligt för den teknik som använts.
C
Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta och nya situationer med tillfredsställande resultat.
Efter samråd med handledare och med gott handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen.
Resultatet är gott.
Dessutom redogör eleven utförligt för den teknik som använts.
A
Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig teknik.
Efter samråd med handledare och med mycket gott handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen.
Resultatet är gott.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för den teknik som använts.
Eleven ger även förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven diskuterar översiktligt utifrån några exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.
C
Eleven diskuterar utförligt utifrån några exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån flera exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.
E
Eleven redogör översiktligt för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion.
Dessutom utför eleven enkelt underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar uppenbara fel och ger något adekvat förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.
C
Eleven redogör utförligt för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion.
Dessutom utför eleven underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar fel och ger några adekvata förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion.
Dessutom utför eleven underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar fel och ger flera adekvata förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.
E
Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande.
Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.
C
Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande.
Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.
Dessutom tar eleven i arbetet något initiativ som utvecklar resultatet .
A
Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra och resultatet är gott.
Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck.
Dessutom tar eleven i arbetet något initiativ som utvecklar resultatet.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!