Rytmik

kurs
Ämne
Kurskod
MUSRYT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen rytmik relaterar till syftet med ämnet musik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen rytmik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen rytmik.

E
Eleven musicerar och gestaltar musik med viss säkerhet med kroppen och rösten efter både noter och på gehör.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
C
Eleven musicerar och gestaltar musik med viss säkerhet med kroppen och rösten efter både noter och på gehör.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
A
Eleven musicerar och gestaltar musik med säkerhet med kroppen och rösten efter både noter och på gehör.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav.
E
Med tillfredsställande resultat prövar eleven några enkla rytmer och danser från olika kulturer samt improviserad gestaltning.
Dessutom memorerar eleven musik och rörelse med tillfredsställande resultat.
C
Med tillfredsställande resultat prövar eleven några rytmer och danser från olika kulturer samt improviserad gestaltning med några olika karaktärsdrag.
Dessutom memorerar eleven musik och rörelse med tillfredsställande resultat.
A
Med gott resultat prövar eleven flera rytmer och danser från olika kulturer samt improviserad gestaltning med flera olika karaktärsdrag.
Dessutom memorerar och varierar eleven musik och rörelse med tillfredsställande resultat.
E
Eleven utför rörelseövningar med tillfredsställande koordination och kroppskontroll.
Eleven skapar musik och rörelse för rytmikgruppen i enkla och styrda situationer.
Eleven samarbetar i gruppen med viss uppmärksamhet på de övriga medlemmarna.
C
Eleven utför rörelseövningar med god koordination och kroppskontroll och viss tajmning.
Eleven skapar musik och rörelse för rytmikgruppen i styrda situationer.
Eleven samarbetar i gruppen med god uppmärksamhet på de övriga medlemmarna.
A
Eleven utför rörelseövningar med god koordination, kroppskontroll och tajmning.
Eleven skapar musik och rörelse för rytmikgruppen i styrda situationer.
Eleven samarbetar i gruppen med god uppmärksamhet på de övriga medlemmarna.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!