Naturvetenskaplig spets

kurs
Kurskod
NAENAT30S
Poäng
50p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen naturvetenskaplig spets relaterar till syftet med ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen naturvetenskaplig spets.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen naturvetenskaplig spets.

E
Eleven använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera företeelser inom valt kunskapsområde.
Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
C
Eleven använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor och för att beskriva och exemplifiera företeelser inom valt kunskapsområde.
Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
A
Eleven använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring företeelser inom valt kunskapsområde.
Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
E
Eleven analyserar och söker svar på frågor med tillfredsställande resultat.
Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
C
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor med tillfredsställande resultat.
Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
A
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor med gott resultat.
Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
I arbetet formulerar eleven med säkerhet egna frågor som för processen framåt och fördjupar resonemangen.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.
Vid behov föreslår eleven också förändringar.
E
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle.
I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
C
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle.
I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
I arbetet formulerar eleven med viss säkerhet egna frågor som för processen framåt.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle.
I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.
Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
E
Eleven använder med viss säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
C
Eleven använder med viss säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
A
Eleven använder med säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!