Administration av nätverks- och serverutrustning

kurs
Kurskod
NAIADM0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen administration av nätverks- och serverutrustning relaterar till syftet med ämnet nätverksteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen administration av nätverks- och serverutrustning.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen administration av nätverks- och serverutrustning.

E
Eleven beskriver översiktligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.
C
Eleven beskriver utförligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.
E
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete.
I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument.
Eleven utför i samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.
Eleven bygger också i samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar i samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer.
Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser, på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet.
När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete.
I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument.
Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.
Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar efter samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer.
Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser, på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete.
I planeringen läser och tolkar eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument.
Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.
Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med säkerhet systemlösningar.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar efter samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer.
Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser, på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra.
Resultatet av arbetet är gott med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
E
Eleven ger i samråd med handledare enkla råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.
C
Eleven ger efter samråd med handledare råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.
A
Eleven ger efter samråd med handledare avancerade råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!