Byggnadsunderhåll

kurs
Kurskod
NARBYA0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen byggnadsunderhåll relaterar till syftet med ämnet naturbrukets byggnader, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen byggnadsunderhåll.

Byggteknisk grund

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen byggnadsunderhåll.

E
Eleven redogör översiktligt för vanligt förekommande byggmaterial samt för dess egenskaper, funktion, användningsområden, hantering och underhåll.
Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla byggnadskonstruktioner, hur olika delar är dimensionerade samt materialets och konstruktionens hållfasthet.
C
Eleven redogör utförligt för vanligt förekommande byggmaterial samt för dess egenskaper, funktion, användningsområden, hantering och underhåll.
Dessutom beskriver eleven utförligt enkla byggnadskonstruktioner, hur olika delar är dimensionerade samt materialets och konstruktionens hållfasthet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vanligt förekommande byggmaterial samt för dess egenskaper, funktion, användningsområden, hantering och underhåll.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat enkla byggnadskonstruktioner, hur olika delar är dimensionerade samt materialets och konstruktionens hållfasthet.
E
Eleven tolkar i samråd med handledare ritningar för ett avgränsat byggprojekt, väljer med viss säkerhet lämpligt byggmaterial samt gör enkla beräkningar av materialåtgång och kostnader.
Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför i samråd med handledare underhåll och byggnadsarbete på byggnader och byggnaders utrustning samt på anläggningar.
I arbetet använder och vårdar eleven i samråd med handledare verktyg och maskiner.
Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
C
Eleven tolkar efter samråd med handledare ritningar för ett avgränsat byggprojekt, väljer med viss säkerhet lämpligt byggmaterial samt gör beräkningar av materialåtgång och kostnader.
Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför efter samråd med handledare underhåll och byggnadsarbete på byggnader och byggnaders utrustning samt på anläggningar.
I arbetet använder och vårdar eleven efter samråd med handledare verktyg och maskiner.
Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
A
Eleven tolkar efter samråd med handledare ritningar för ett avgränsat byggprojekt, väljer med säkerhet lämpligt byggmaterial samt gör avancerade beräkningar av materialåtgång och kostnader.
Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför efter samråd med handledare underhåll och byggnadsarbete på byggnader och byggnaders utrustning samt på anläggningar.
I arbetet använder och vårdar eleven efter samråd med handledare verktyg och maskiner.
Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är gott.
E
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
I samband med fältstudier i olika byggnadsmiljöer beskriver eleven översiktligt byggnaders kulturhistoriska och estetiska värden.
C
I samband med fältstudier i olika byggnadsmiljöer beskriver eleven utförligt byggnaders kulturhistoriska och estetiska värden.
A
I samband med fältstudier i olika byggnadsmiljöer beskriver eleven utförligt och nyanserat byggnaders kulturhistoriska och estetiska värden.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."