Hästsportanläggningars skötsel och drift 1

kurs
Kurskod
NARHAS01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 1 relaterar till syftet med ämnet naturbrukets byggnader, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 1.

Byggteknisk grund

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 1.

E
Eleven redogör översiktligt för inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggmaterial samt för dess egenskaper, funktion, användningsområden, hantering och underhåll.
C
Eleven redogör utförligt för inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggmaterial och byggnader samt för dess egenskaper, funktion, användningsområden, hantering och underhåll.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggmaterial samt för dess egenskaper, funktion, användningsområden, hantering och underhåll.
E
Eleven väljer med viss säkerhet lämpligt byggmaterial samt gör enkla beräkningar av materialåtgång och kostnader.
Eleven använder och vårdar i samråd med handledare inom hästsportanläggningar vanligt förekommande verktyg, redskap och maskiner.
C
Eleven väljer med viss säkerhet lämpligt byggmaterial samt gör enkla beräkningar av materialåtgång och kostnader.
Eleven använder och vårdar efter samråd med handledare inom hästsportanläggningar vanligt förekommande verktyg, redskap och maskiner.
A
Eleven väljer med säkerhet lämpligt byggmaterial samt gör enkla beräkningar av materialåtgång och kostnader.
Eleven använder och vårdar efter samråd med handledare inom hästsportanläggningar vanligt förekommande verktyg, redskap och maskiner.
E
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
I samband med fältstudier vid olika hästsportanläggningar beskriver eleven översiktligt funktion samt kulturhistoriska och estetiska värden som är centrala för anläggningen.
C
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
I samband med fältstudier vid olika hästsportanläggningar beskriver eleven utförligt funktion samt kulturhistoriska och estetiska värden som är centrala för hästsportanläggningar.
A
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
I samband med fältstudier vid olika hästsportanläggningar beskriver eleven utförligt och nyanserat funktion samt kulturhistoriska och estetiska värden som är centrala för hästsportanläggningar.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."