Hästsportanläggningars skötsel och drift 2

kurs
Kurskod
NARHAS02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 2 relaterar till syftet med ämnet naturbrukets byggnader, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 2.

Byggteknisk grund

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 2.

E
Eleven redogör översiktligt för inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggnader och anläggningar samt för dess funktion, drift och underhåll.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang kring klimat- och miljöpåverkan av vikt för anläggningens skötsel och drift.
C
Eleven redogör utförligt för inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggnader och anläggningar samt för dess funktion, drift och underhåll.
Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang kring klimat- och miljöpåverkan av vikt för anläggningens skötsel och drift.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggnader och anläggningar samt för dess funktion, drift och underhåll.
Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang kring klimat- och miljöpåverkan av vikt för anläggningens skötsel och drift.
E
Eleven beskriver översiktligt olika inom området förekommande byggnadskonstruktioner, hur olika delar är dimensionerade samt materialets och konstruktionens hållfasthet.
Eleven arbetar utifrån ritningar med viss säkerhet och väljer då lämpligt byggmaterial samt gör beräkningar av materialåtgång och kostnader och gör en enkel dokumentation och bedömning av arbetsresultatet.
C
Eleven beskriver utförligt inom området förekommande byggnadskonstruktioner, hur olika delar är dimensionerade samt materialets och konstruktionens hållfasthet.
Eleven arbetar utifrån ritningar med viss säkerhet och väljer då lämpligt byggmaterial samt gör beräkningar av materialåtgång och kostnader och gör en noggrann dokumentation och bedömning av arbetsresultatet.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat inom området förekommande byggnadskonstruktioner, hur olika delar är dimensionerade samt materialets och konstruktionens hållfasthet.
Eleven arbetar utifrån ritningar med säkerhet och väljer då lämpligt byggmaterial samt gör beräkningar av materialåtgång och kostnader och gör en noggrann och utförlig dokumentation och bedömning av arbetsresultatet.
E
Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför i samråd med handledare drift- och underhållsarbete på hästsportanläggningar och byggnader.
I arbetet använder och vårdar eleven de verktyg, redskap och maskiner som situationen kräver med visst handlag, och löser i samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
C
Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför efter samråd med handledare drift- och underhållsarbete på hästsportanläggningar och byggnader.
I arbetet använder och vårdar eleven de verktyg, redskap och maskiner som situationen kräver med gott handlag, och löser efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
A
Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför efter samråd med handledare drift- och underhållsarbete på hästsportanläggningar och byggnader.
I arbetet använder och vårdar eleven de verktyg, redskap och maskiner som situationen kräver med mycket gott handlag, och löser efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är gott.
E
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
Dessutom redogör eleven översiktligt för, och arbetar i enlighet med, lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
Dessutom redogör eleven utförligt för, och arbetar i enlighet med, lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för, och arbetar i enlighet med, lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."