Naturbruk

kurs
Kurskod
NAUNAU0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen naturbruk relaterar till syftet med ämnet naturbruk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen naturbruk.

Introduktion av naturbrukets verksamhetsområden

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen naturbruk.

E
Eleven redogör översiktligt för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster.
Eleven beskriver också översiktligt naturbrukets historiska utveckling.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
C
Eleven redogör utförligt för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster.
Eleven beskriver också utförligt naturbrukets historiska utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat naturbrukets historiska utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
E
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför, i samråd med handledare, avgränsade arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
Eleven använder med visst handlag lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna.
I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
C
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför, efter samråd med handledare, sammanhållna arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
Eleven väljer, samt använder med gott handlag, lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna.
I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
A
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför, efter samråd med handledare, sammanhållna arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
Eleven väljer, samt använder med mycket gott handlag, lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna.
I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
E
Eleven utför, i samråd med handledare, praktiskt brandskyddsarbete och redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet.
Eleven utför, i samråd med handledare, första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare, praktiskt brandskyddsarbete och redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet.
Eleven utför, efter samråd med handledare, första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare, praktiskt brandskyddsarbete och redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet.
Eleven utför, efter samråd med handledare, första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
E
Eleven kör basmaskin inom ett övningsområde på ett säkert sätt.
I samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage.
Eleven utför, i samråd med handledare, funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
C
Eleven kör basmaskin inom ett övningsområde på ett säkert sätt och med god framförhållning.
Efter samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage.
Eleven utför, efter samråd med handledare, funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
A
Eleven kör basmaskin med olika körtekniker inom ett övningsområde på ett säkert sätt och med mycket god framförhållning.
Efter samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage.
Eleven utför, efter samråd med handledare, funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."