Odling i växthus 1

kurs
Kurskod
ODIODL01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen odling i växthus 1 relaterar till syftet med ämnet odling i växthus, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen odling i växthus 1.

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Teknik

Biologisk grund

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen odling i växthus 1.

E
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare avgränsade arbetsuppgifter inom odling i växthus.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt både med hantverksmässiga metoder och med den tekniska utrustning som används för att genomföra olika arbetsuppgifter.
Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter inom odling i växthus.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt både med hantverksmässiga metoder och med den tekniska utrustning som används för att genomföra olika arbetsuppgifter.
Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter inom odling i växthus.
Resultatet av arbetet är gott.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt både med hantverksmässiga metoder och med den tekniska utrustning som används för att genomföra olika arbetsuppgifter.
Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
Eleven redogör översiktligt för odlingsförutsättningar, produktionsprocessen och odlingssystem samt för försäljning av olika växthusodlade produkter.
Redogörelsen innehåller enkla biologiska förklaringar och samband.
Eleven redogör också översiktligt för den styr- och reglerteknik som används för att styra klimat och andra tillväxtfaktorer samt för övrig teknisk utrustning som används i samband med produktionsprocessen.
Dessutom redogör eleven översiktligt för miljöaspekter och åtgärder för miljöhänsyn i samband med odling i växthus.
I redogörelsen gör eleven enkla reflektioner över miljö och kvalitet i samband med odling i växthus.
C
Eleven redogör utförligt för odlingsförutsättningar, produktionsprocessen och odlingssystem samt för försäljning av olika växthusodlade produkter.
Redogörelsen innehåller välgrundade biologiska förklaringar och samband.
Eleven redogör också utförligt för den styr- och reglerteknik som används för att styra klimat och andra tillväxtfaktorer samt för övrig teknisk utrustning som används i samband med produktionsprocessen.
Dessutom redogör eleven utförligt för miljöaspekter och åtgärder för miljöhänsyn i samband med odling i växthus.
I redogörelsen gör eleven välgrundade reflektioner över miljö och kvalitet i samband med odling i växthus.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för odlingsförutsättningar, produktionsprocessen och odlingssystem samt för försäljning av olika växthusodlade produkter.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade biologiska förklaringar och samband.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för den styr- och reglerteknik som används för att styra klimat och andra tillväxtfaktorer samt för övrig teknisk utrustning som används i samband med produktionsprocessen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för miljöaspekter och åtgärder för miljöhänsyn i samband med odling i växthus.
I redogörelsen gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över miljö och kvalitet i samband med odling i växthus.
E
I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt växternas utveckling och kvalitet samt hur olika tillväxtfaktorer kan regleras.
Beskrivningen innehåller enkla förklaringar av hur växternas utveckling påverkas av olika tillväxtfaktorer.
Eleven identifierar med viss säkerhet ett begränsat antal växtskadegörare på växthuskulturer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för de skador dessa växtskadegörare kan förorsaka samt för lämpliga förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder.
Redogörelsen innehåller enkla biologiska förklaringar.
C
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt växternas utveckling och kvalitet samt hur olika tillväxtfaktorer kan regleras.
Beskrivningen innehåller välgrundade förklaringar av hur växternas utveckling påverkas av olika tillväxtfaktorer.
Eleven identifierar med viss säkerhet ett begränsat antal växtskadegörare på växthuskulturer.
Dessutom redogör eleven utförligt för de skador dessa växtskadegörare kan förorsaka samt för lämpliga förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder.
Redogörelsen innehåller välgrundade biologiska förklaringar.
A
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat växternas utveckling och kvalitet samt hur olika tillväxtfaktorer kan regleras.
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förklaringar av hur växternas utveckling påverkas av olika tillväxtfaktorer.
Eleven identifierar med säkerhet ett begränsat antal växtskadegörare på växthuskulturer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de skador dessa växtskadegörare kan förorsaka samt för lämpliga förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade biologiska förklaringar.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."