Aktivitetsledarskap

kurs
Kurskod
PEDAKI00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen aktivitetsledarskap relaterar till syftet med ämnet pedagogik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen aktivitetsledarskap.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen aktivitetsledarskap.

E
Eleven beskriver översiktligt det pedagogiska ledarskapet och verksamhetens organisation och innehåll inom en specifik aktivitet.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt det pedagogiska ledarskapet och verksamhetens organisation och innehåll inom en specifik aktivitet.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat det pedagogiska ledarskapet och verksamhetens organisation och innehåll inom en specifik aktivitet.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
E
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
C
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
A
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."