Barns lärande och växande

kurs
Kurskod
PEDBAS0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen barns lärande och växande relaterar till syftet med ämnet pedagogik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen barns lärande och växande.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen barns lärande och växande.

E
Eleven beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat barns lärande, utveckling och socialisation.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
E
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
C
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
A
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."