Kommunikation

kurs
Kurskod
PEDKOU0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kommunikation relaterar till syftet med ämnet pedagogik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kommunikation.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kommunikation.

E
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation.
Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation.
Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation.
Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
E
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
C
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
A
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
E
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare.
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
C
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
A
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!