Lärande och utveckling

kurs
Kurskod
PEDLÄR0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lärande och utveckling relaterar till syftet med ämnet pedagogik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lärande och utveckling.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen lärande och utveckling.

E
Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
E
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
C
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
A
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!