Skapande verksamhet

kurs
Kurskod
PEGSKP0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen skapande verksamhet relaterar till syftet med ämnet pedagogiskt arbete, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen skapande verksamhet.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen skapande verksamhet.

E
Eleven beskriver översiktligt skapande verksamheter.
Dessutom redogör eleven översiktligt för betydelsen av dessa för människors lärande och växande.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt skapande verksamheter.
Dessutom redogör eleven utförligt för betydelsen av dessa för människors lärande och växande.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat skapande verksamheter.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för betydelsen av dessa för människors lärande och växande.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
E
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare.
Dessutom använder eleven material, redskap och metoder som finns angivna för uppgiften.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
C
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare.
Dessutom väljer och använder eleven material, redskap och metoder som passar för uppgiften.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
A
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.
Dessutom väljer och använder eleven material, redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sitt val.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!