Persontransporter – specialisering

kurs
Kurskod
PESPER00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen persontransporter – specialisering relaterar till syftet med ämnet persontransporter, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen persontransporter – specialisering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen persontransporter – specialisering.

E
Eleven kör och manövrerar vald buss på ett tillfredsställande, trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta trafikmiljöer.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare tillsyn och säkerhetskontroll av bussen.
I körningen tillämpar eleven en tillfredsställande körteknik samt hanterar med viss säkerhet bussens utrustning.
Eleven genomför enkel planering av körtider och färdvägar samt utför transporterna i samråd med handledare.
Eleven tar ansvar för bussen, passagerare och utrustning samt arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.
I arbetet beskriver eleven översiktligt grundläggande passagerarsäkerhet samt tillvägagångssätt vid olyckstillbud.
C
Eleven kör och manövrerar vald buss på ett tillfredsställande, trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och delvis nya trafikmiljöer.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare tillsyn och säkerhetskontroll av bussen.
I körningen tillämpar eleven en tillfredsställande körteknik samt hanterar med viss säkerhet bussens utrustning.
Eleven genomför planering av körtider och färdvägar samt utför transporterna efter samråd med handledare.
Eleven tar ansvar för bussen, passagerare och utrustning samt arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.
I arbetet beskriver eleven utförligt grundläggande passagerarsäkerhet samt tillvägagångssätt vid olyckstillbud.
A
Eleven kör och manövrerar vald buss på ett gott, trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och nya trafikmiljöer.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare tillsyn och säkerhetskontroll av bussen.
I körningen tillämpar eleven en god körteknik samt hanterar med säkerhet bussens utrustning.
Eleven genomför planering av körtider och färdvägar samt utför transporterna efter samråd med handledare.
Eleven tar ansvar för bussen, passagerare och utrustning samt arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.
I arbetet beskriver eleven utförligt och nyanserat grundläggande passagerarsäkerhet samt tillvägagångssätt vid olyckstillbud.
E
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder och ger god service till passagerare.
Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder och ger god service till passagerare.
Dessutom samarbetar eleven, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven bemöter med säkerhet kunder och ger god service till passagerare.
Dessutom samarbetar eleven, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med kunder och medarbetare.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!