Kulturplåtslageri

kurs
Kurskod
PLTKUU0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kulturplåtslageri relaterar till syftet med ämnet plåtslageriteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kulturplåtslageri.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kulturplåtslageri.

E
Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
C
Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
A
Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
E
I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften.
Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven motiverar även översiktligt sina val utifrån estetiska eller kulturhistoriska värden.
Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
C
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften.
Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven motiverar även utförligt sina val utifrån estetiska eller kulturhistoriska värden.
Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
A
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven motiverar även utförligt och nyanserat sina val utifrån estetiska eller kulturhistoriska värden.
Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
E
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
C
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
A
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
E
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet.
Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
C
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet.
Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
A
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet.
Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
E
Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
C
Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
E
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
C
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
A
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!