Psykologi 2a

kurs
Kurskod
PSKPSY02a
Poäng
50p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen psykologi 2a relaterar till syftet med ämnet psykologi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen psykologi 2a.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen psykologi 2a.

E
Eleven redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
C
Eleven redogör utförligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
E
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
C
Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
E
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta.
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
C
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven ger också exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven ger också exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!