Psykologi 2b

kurs
Kurskod
PSKPSY02b
Poäng
50p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen psykologi 2b relaterar till syftet med ämnet psykologi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen psykologi 2b.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen psykologi 2b.

E
Eleven redogör översiktligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden.
Eleven redogör också översiktligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enkla frågeställningar.
I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
C
Eleven redogör utförligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden.
Eleven redogör också utförligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån frågeställningar.
I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån komplexa frågeställningar.
I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
E
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet någon psykologisk teori och modell.
Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av givna experiment och observationer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om resultatet och drar enkla slutsatser.
C
Eleven formulerar med viss säkerhet psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet några psykologiska teorier och modeller.
Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer samt genomför experimenten och observationerna med tillfredsställande resultat.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om resultatet och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven formulerar med säkerhet komplexa psykologiska frågeställningar och väljer med säkerhet några psykologiska teorier och modeller.
Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer, motiverar sina val samt genomför experimenten och observationerna med gott resultat.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om resultatet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!