Logi

kurs
Kurskod
RECLOG0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen logi relaterar till syftet med ämnet reception, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen logi.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen logi.

E
Eleven beskriver översiktligt olika former av logi, både nationellt och internationellt, samt förekommande yrkesroller.
Eleven redogör också för centrala organisationer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för logiutbudets utveckling.
C
Eleven beskriver utförligt olika former av logi, både nationellt och internationellt, samt förekommande yrkesroller.
Eleven redogör också för centrala organisationer.
Dessutom redogör eleven utförligt för logiutbudets utveckling.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika former av logi, både nationellt och internationellt, samt förekommande yrkesroller.
Eleven redogör också för centrala organisationer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för logiutbudets utveckling.
E
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare enklare arbetsuppgifter inom olika logiformer, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, utrustning och metod som passar för uppgiften.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom genomför eleven i samråd med handledare första hjälpen och hjärt-lungräddning.
C
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enklare arbetsuppgifter inom olika logiformer, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, utrustning och metod som passar för uppgiften.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare första hjälpen och hjärt-lungräddning.
A
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enklare arbetsuppgifter inom olika logiformer, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, utrustning och metod som passar för uppgiften.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare första hjälpen och hjärt-lungräddning.
E
Eleven motiverar med enkla omdömen sitt arbetssätt samt resonerar översiktligt om betydelsen av service och bemötande i olika kund- och gästsituationer.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven motiverar med enkla omdömen sitt arbetssätt samt resonerar utförligt om betydelsen av service och bemötande i olika kund- och gästsituationer.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven motiverar med nyanserade omdömen sitt arbetssätt samt resonerar utförligt och nyanserat om betydelsen av service och bemötande i olika kund- och gästsituationer.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situationen.
Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!