Religionskunskap – specialisering

kurs
Kurskod
RELREL0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen religionskunskap – specialisering relaterar till syftet med ämnet religionskunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen religionskunskap – specialisering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen religionskunskap – specialisering.

E
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera ett eller flera valda kunskapsområden.
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för det eller de valda kunskapsområdena.
Eleven kan göra en enkel analys av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv.
I analysen redogör eleven översiktligt för kännetecken, påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar enkla slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.
C
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera ett eller flera valda kunskapsområden.
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för det eller de valda kunskapsområdena.
Eleven kan göra en enkel analys av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv.
I analysen redogör eleven utförligt för kännetecken, påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar välgrundade slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera ett eller flera valda kunskapsområden.
I redogörelsen använder eleven med säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för det eller de valda kunskapsområdena.
Eleven kan göra en komplex analys av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv.
I analysen redogör eleven utförligt och nyanserat för kännetecken, påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.
E
Eleven kan värdera och kritiskt granska information om kunskapsområdet från olika medier och källor och dra enkla slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.
C
Eleven kan värdera och kritiskt granska information om kunskapsområdet från olika medier och källor och dra välgrundade slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.
A
Eleven kan värdera och kritiskt granska information om kunskapsområdet från olika medier och källor och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.
E
Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet.
I diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, enkla argument i frågorna.
C
Eleven diskuterar utförligt etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet.
I diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, välgrundade argument i frågorna.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet.
I diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!