Resmål och resvägar

kurs
Kurskod
RESREM0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen resmål och resvägar relaterar till syftet med ämnet reseproduktion och marknadsföring, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen resmål och resvägar.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen resmål och resvägar.

E
Eleven beskriver översiktligt olika destinationer och vanliga resmål, föreslår transportmedel och resvägar samt jämför deras påverkan på miljön.
Eleven redogör översiktligt för destinationsutveckling i förhållande till aktuella trender.
Dessutom ger eleven något exempel på marknadsföring av såväl resmål som resväg.
Vidare beskriver eleven översiktligt seder och bruk i olika kulturer samt hur olika faktorer påverkar turistflöden till och från olika destinationer.
C
Eleven beskriver utförligt olika destinationer och vanliga resmål, föreslår transportmedel och resvägar samt jämför deras påverkan på miljön.
Eleven redogör utförligt för destinationsutveckling i förhållande till aktuella trender.
Dessutom ger eleven några exempel på marknadsföring av såväl resmål som resväg.
Vidare beskriver eleven utförligt seder och bruk i olika kulturer samt hur olika faktorer påverkar turistflöden till och från olika destinationer.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika destinationer och vanliga resmål, föreslår transportmedel och resvägar samt jämför deras påverkan på miljön.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för destinationsutveckling i förhållande till aktuella trender.
Dessutom ger eleven flera exempel på marknadsföring av såväl resmål som resväg.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat seder och bruk i olika kulturer samt hur olika faktorer påverkar turistflöden till och från olika destinationer.
E
Eleven söker med viss säkerhet information från kartor och andra källor för att hitta alternativa resmål och resvägar.
Eleven gör en enkel granskning, bearbetning och presentation av resultatet.
I arbetet väljer eleven i samråd med handledare material, källor och metod som passar för uppgiften.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
C
Eleven söker med viss säkerhet information från kartor och andra källor för att hitta alternativa resmål och resvägar.
Eleven gör en välgrundad granskning, bearbetning och presentation av resultatet.
I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material, källor och metod som passar för uppgiften.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
A
Eleven söker med säkerhet information från kartor och andra källor för att hitta alternativa resmål och resvägar.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad granskning, bearbetning och presentation av resultatet.
I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material, källor och metod som passar för uppgiften.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
E
Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!