Kälsvets 2

kurs
Kurskod
SAAKÄL02S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kälsvets 2 relaterar till syftet med ämnet sammanfogningsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kälsvets 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kälsvets 2.

E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar.
I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar.
I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det.
Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
E
Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Eleven hanterar material, utrustning och verktyg med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella formavvikelser och andra problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
C
Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Eleven hanterar material, utrustning och verktyg med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella formavvikelser och andra problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
A
Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Eleven hanterar material, utrustning och verktyg med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella formavvikelser och andra problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
E
Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar översiktligt hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat.
Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar utförligt hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat.
Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar utförligt och nyanserat hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör översiktligt för betydelsen av samarbete.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet korrekt fackspråk.
C
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt för betydelsen av samarbete.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet korrekt fackspråk.
A
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt och nyanserat för betydelsen av samarbete.
Dessutom använder eleven med säkerhet korrekt fackspråk.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!