Internationell ekonomi

kurs
Kurskod
SAMINE0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen internationell ekonomi relaterar till syftet med ämnet samhällskunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen internationell ekonomi.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen internationell ekonomi.

E
Eleven kan översiktligt redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur olika förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer.
Eleven diskuterar också översiktligt några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.
C
Eleven kan utförligt redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur olika förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer.
Eleven diskuterar också utförligt några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur olika förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer.
Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.
E
Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling.
I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
C
Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling.
I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder.
Dessutom diskuterar eleven utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
A
Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling.
I analysen använder eleven med säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
E
Eleven diskuterar översiktligt den internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning, kan ge enkla argument för olika ståndpunkter och värdera dem med enkla omdömen.
C
Eleven diskuterar utförligt den internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning, kan ge välgrundade argument för olika ståndpunkter och värderar dem med enkla omdömen.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat den internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning, kan ge välgrundade och nyanserade argument för olika ståndpunkter och värdera dem med nyanserade omdömen.
E
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
C
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
A
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!