Personbilar - service och underhåll 1

kurs
Kurskod
SEOPER01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen personbilar - service och underhåll 1 relaterar till syftet med ämnet personbilar - service och underhållsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen personbilar - service och underhåll 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen personbilar - service och underhåll 1.

E
Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande rutiner för tillsyn, service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
C
Eleven beskriver utförligt vanligt förekommande rutiner för tillsyn, service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanligt förekommande rutiner för tillsyn, service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
E
Eleven utför, i samråd med handledare, tillsyn, service och byte av servicedelar samt underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av enklare fel i samband med service och underhåll.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare, tillsyn, service och byte av servicedelar samt underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av enklare fel i samband med service och underhåll.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare, tillsyn, service och byte av servicedelar samt underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer felsökning och reparationer av enklare fel i samband med service och underhåll.
E
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag verktyg och utrustning.
Eleven använder även med viss säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
C
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med gott handlag verktyg och utrustning.
Eleven använder även med viss säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
A
I arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag verktyg och utrustning.
Eleven använder även med säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
E
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp och uttryck.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom samarbetar eleven med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp och uttryck.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom samarbetar eleven med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med säkerhet tekniska begrepp och uttryck.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom samarbetar eleven med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!