Arrangemang

kurs
Kurskod
SERARR0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen arrangemang relaterar till syftet med ämnet serveringskunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen arrangemang.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen arrangemang.

E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare olika arbetsuppgifter i matsal eller lokal utifrån de tidsramar som ska gälla för arbetets utförande.
I planeringen väljer eleven i samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning utifrån olika teman och högtider.
Eleven skapar med viss säkerhet enkla bordsdekorationer för olika arrangemang och ceremoniella måltider.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare olika arbetsuppgifter i matsal eller lokal utifrån de tidsramar som ska gälla för arbetets utförande.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning utifrån olika teman och högtider.
Eleven skapar med viss säkerhet bordsdekorationer för olika arrangemang och ceremoniella måltider.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare olika arbetsuppgifter i matsal eller lokal utifrån de tidsramar som ska gälla för arbetets utförande.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning utifrån olika teman och högtider.
Eleven skapar med säkerhet bordsdekorationer för olika arrangemang och ceremoniella måltider.
E
Eleven kombinerar, presenterar och rekommenderar med viss säkerhet mat och dryck utifrån meny och dryckeslista samt sätter samman promemorior, olika arrangé och matsedlar för gästers räkning.
Eleven utför med visst handlag servering av mat och dryck vid olika beställningsarrangemang med tanke på tidsåtgång, ekonomi och miljö samt sätter i samråd med handledaresamman körscheman för detta.
Dessutom bemöter eleven gästen och utför i samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
Eleven utför också kalkylering, prissättning och lönsamhetsberäkningar av olika beställningsarrangemang i samråd med handledare.
C
Eleven kombinerar, presenterar och rekommenderar med viss säkerhet mat och dryck utifrån meny och dryckeslista samt sätter samman promemorior, olika arrangé och matsedlar för gästers räkning.
Eleven utför med gott handlag servering av mat och dryck vid olika beställningsarrangemang med tanke på tidsåtgång, ekonomi och miljö samt sätter efter samråd med handledaresamman körscheman för detta.
Dessutom bemöter eleven gästen och utför efter samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
Eleven utför också kalkylering, prissättning och lönsamhetsberäkningar av olika beställningsarrangemang efter samråd med handledare.
A
Eleven kombinerar, presenterar och rekommenderar med säkerhet mat och dryck utifrån meny och dryckeslista samt sätter samman promemorior, olika arrangé och matsedlar för gästers räkning.
Eleven utför med mycket gott handlag servering av mat och dryck vid olika beställningsarrangemang med tanke på tidsåtgång, ekonomi och miljö samt sätter efter samråd med handledaresamman körscheman för detta.
Dessutom bemöter eleven gästen och utför efter samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
Eleven utför också kalkylering, prissättning och lönsamhetsberäkningar av olika beställningsarrangemang efter samråd med handledare.
E
Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra utifrån lagar och andra bestämmelser.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra utifrån lagar och andra bestämmelser.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra utifrån lagar och andra bestämmelser.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!