Service och bemötande 1

kurs
Kurskod
SEVSEV01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen service och bemötande 1 relaterar till syftet med ämnet service och bemötande, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen service och bemötande 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen service och bemötande 1.

E
Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
C
Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
E
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några servicesituationer utifrån deras förväntningar.
Detta gör eleven med i stort sett korrekt attityd.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat.
Eleven värderar med enkla omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
C
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några olika servicesituationer utifrån deras förväntningar.
Detta gör eleven med korrekt attityd.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
A
Eleven bemöter med säkerhet kunder eller gäster i flera olika servicesituationer utifrån deras förväntningar.
Detta gör eleven med korrekt attityd.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen samt ger förslag på hur bemötandet kan förbättras.
E
Eleven redogör översiktligt för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.
C
Eleven redogör utförligt för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.
E
Eleven utför i samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning.
Dessutom ger eleven enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.
Eleven värderar med enkla omdömen sin exponering.
C
Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning.
Dessutom ger eleven exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sin exponering.
A
Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning.
Dessutom ger eleven exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sin exponering samt ger förslag på hur exponeringen kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!