Akutsjukvård

kurs
Kurskod
SJUAKU0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen akutsjukvård relaterar till syftet med ämnet sjukvård, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen akutsjukvård.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen akutsjukvård.

E
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
C
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
E
Eleven planerar och utför i samråd med handledare egna arbetsinsatser.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar.
Arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven i samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom använder eleven i samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
C
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar.
Arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
A
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar.
Arbetet utförs med ett gott resultat.
Vid behov anpassar eleven sitt arbete till ändrade förutsättningar.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
E
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
C
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
A
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
E
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven i samråd med handledaresitt arbete.
C
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.
Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete.
A
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!