Avverkningsmaskiner

kurs
Kurskod
SKMAVV0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen avverkningsmaskiner relaterar till syftet med ämnet skogsmaskiner, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen avverkningsmaskiner.

Teknisk grund

Arbete med avverkningsmaskiner

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen avverkningsmaskiner.

E
Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion av samt användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk utrustning.
C
Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion av samt användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk utrustning.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och funktion av samt användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk utrustning.
E
Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar i samråd med handledare avverkningsmaskiner för att utföra arbetsuppgifter.
Under körningen orsakar eleven ett minimum av skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och kulturvärden.
I arbetet särskiljer eleven med viss säkerhet virkessortimenten för vidaretransport med skotare.
Eleven gör också en enkel ekonomisk kalkyl på ett avverkningsuppdrag och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö.
Dessutom beskriver eleven översiktligt kalkylens olika delar.
C
Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar efter samråd med handledare avverkningsmaskiner för att utföra arbetsuppgifter.
Under körningen orsakar eleven ett minimum av skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och kulturvärden.
I arbetet särskiljer eleven med viss säkerhet virkessortimenten för vidaretransport med skotare.
Eleven gör också en ekonomisk kalkyl på ett avverkningsuppdrag och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö.
Dessutom beskriver eleven utförligt kalkylens olika delar.
A
Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar efter samråd med handledare avverkningsmaskiner för att utföra arbetsuppgifter.
Under körningen orsakar eleven ett minimum av skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och kulturvärden.
I arbetet särskiljer eleven med säkerhet virkessortimenten för vidaretransport med skotare.
Eleven gör också en avancerad ekonomisk kalkyl på ett avverkningsuppdrag och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat kalkylens olika delar.
E
Eleven använder med visst handlag teknisk utrustning och lämpliga verktyg samt utför i samråd med handledare daglig service av avverkningsmaskinerna enligt instruktioner.
Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
C
Eleven använder med gott handlag teknisk utrustning och lämpliga verktyg samt utför efter samråd med handledare daglig service av avverkningsmaskinerna enligt instruktioner.
Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
A
Eleven använder med mycket gott handlag teknisk utrustning och lämpliga verktyg samt utför efter samråd med handledare daglig service av avverkningsmaskinerna enligt instruktioner.
Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är gott.
E
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med avverkningsmaskinerna.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det.
C
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med avverkningsmaskinerna.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det.
A
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med avverkningsmaskinerna.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!