Etnicitet och kulturmöten

kurs
Kurskod
SOIETN0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen etnicitet och kulturmöten relaterar till syftet med ämnet sociologi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen etnicitet och kulturmöten.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen etnicitet och kulturmöten.

E
Eleven beskriver översiktligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle.
Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som påverkar människors villkor.
Eleven redogör även översiktligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle.
Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som påverkar människors villkor.
Eleven redogör även utförligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
E
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
C
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
A
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!