Sociologi

kurs
Kurskod
SOISOO0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen sociologi relaterar till syftet med ämnet sociologi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen sociologi.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen sociologi.

E
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser.
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
E
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
C
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
A
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!