Specialpedagogik 1

kurs
Kurskod
SPCSPE01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen specialpedagogik 1 relaterar till syftet med ämnet specialpedagogik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen specialpedagogik 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen specialpedagogik 1.

E
Eleven beskriver översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
E
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
C
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
A
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
E
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter och aktiviteter i samråd med handledare.
I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
C
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare.
I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
A
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare, samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.
I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sina val.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!