Idrottsspecialisering 1

kurs
Kurskod
SPEIDS31
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen idrottsspecialisering 1 relaterar till syftet med ämnet specialidrott, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen idrottsspecialisering 1.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen idrottsspecialisering 1.

E
Eleven genomför, med viss säkerhet och i samråd med lärare, specifik idrott tekniskt och taktiskt med viss precision och kontroll.
I tränings- och tävlingssituationer agerar eleven med viss säkerhet i nya miljöer.
C
Eleven genomför, med viss säkerhet och efter samråd med lärare, specifik idrott tekniskt och taktiskt med precision och kontroll.
I tränings- och tävlingssituationer agerar eleven med viss säkerhet i nya miljöer.
A
Eleven genomför, med säkerhet och efter samråd med lärare specifik idrott tekniskt och taktiskt med god precision och kontroll.
I tränings- och tävlingssituationer agerar eleven med säkerhet i nya miljöer.
E
Eleven beskriver översiktligt, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp.
C
Eleven beskriver utförligt, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp.
E
Eleven planerar och genomför i samråd med lärare sin träning.
I träningen prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet.
Vid träning och tävling tar eleven också ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur olika uppfattningar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
C
Eleven planerar och genomför efter samråd med lärare sin träning.
I träningen prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet.
Vid träning och tävling tar eleven också ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier.
Dessutom diskuterar eleven utförligt hur olika uppfattningar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
A
Eleven planerar och genomför efter samråd med lärare sin träning.
I träningen prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet.
Vid träning och tävling tar eleven också ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier samt föreslår alternativa metoder för att förbättra resultatet.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur olika uppfattningar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
E
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
C
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
A
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
E
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med lärare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."